Theotokos, Axion Estin

Aristides Milakis "Theotokos, Axion Estin" (38x30 cm, icon on wood, 2017)

No comments: